http://kral-jecminek.wz.cz/

STANOVY Spolek krále Ječmínka

čl. I - Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název sdružení: ” Spolek krále Ječmínka” (dále jen ”spolek”).
2) Sídlo sdružení: Mladějov na Moravě 24, 569 35
3) Spolek působí na celém území České republiky a nečlení se na organizační jednotky; celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
4) Spolek je neziskovou právnickou osobou, vzniklou podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
5) Spolek je dobrovolný, nepolitický a nenáboženský, sdružující příznivce zdravého životního stylu.
čl. II - Poslání
- propagace zdravého životního stylu
- podpora volnočasových aktivit a sportu, zvláště rodin s dětmi
- ochrana zvířat, přírody a krajiny
- ochrana životního prostředí
- rozvoj občanské společnosti
čl. III - Činnost
1) Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany zdraví a životního prostředí za účelem naplnění poslání spolku, zejména:
- praktická osvětová činnost v oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy s důrazem na makrobiotiku, vegetariánství, veganství a vitariánství;
- pořádání kurzů vaření potravin a pěstování plodin;
- organizace volnočasových aktivit a sportovních akcí především pro rodiny s dětmi
- organizování osvětových kampaní;
- spolupráce s jinými subjekty;
- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
- soustřeďování a poskytování informací;
- publikační činnost;
- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány.
čl. IV - Členství
1) Členem spolku může být jen fyzická (starší 15 let) i právnická osoba.
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena stačí prostý souhlas výboru.
3) Členství zaniká
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
- rozhodnutím členské schůze o jeho vyloučení,
- vyloučený člen má právo ve stanovené lhůtě nechat soudem přezkoumat rozhodnutí.
- rozhodnutím spolku o svém vyloučení
4) Člen má právo
- účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku,
- s dalšími osobami ve stanovené lhůtě navrhnout soudu, aby vyslovil neplatnost rozhodnutí orgánu spolku pro rozpor se zákonem nebo se stanovami, nelze-li se dovolat neplatnosti u orgánů spolku
- přijetím členství – člen vyjadřuje vůli být vázán stanovami.
5) Člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s posláním spolku;
- z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.
čl. V - Orgány
- členská schůze
- výbor a předseda
- revizor
čl. VI - Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je veřejná.
2) Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jednou ročně, nebo požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce (není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější).
3) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za týden) náhradní členskou schůzi; tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
4) Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
5) Členská schůze
- schvaluje stanovy a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů;
- volí výbor, předsedu a revizora;
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
- přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.
čl. VII - Výbor a předseda
1) Výbor spolku je 3-5členný, jeho funkčním obdobím jsou tři roky.
2) Výbor řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru je volně přístupná členům spolku.
Výbor spolku
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti apod.;
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku.
3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a řídí činnost výboru. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
4) Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
čl. VIII - Revizor
1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím jsou tři roky.
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
čl. IX - Hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s posláním spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
3) V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
Čl. X – Zrušení a přeměna spolku
1) Zrušení nebo přeměna spolku se řídí ustanovením pro spolky – § 268 a násl. NOZ
2) Zánik spolku nastane rozhodnutím členské schůze a výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora
 
V Mladějově na Moravě 1.12.2015

 

 © 2009 O.s. krále Ječmínka | Design: Jaroslav Malý & Eva Chaloupková